معمای ذخایر کالای چین حل نشده ماند

معمای ذخایر کالای چین حل نشده ماند

معمای ذخایر کالای چین حل نشده ماند   چین میزان ذخایر هیچ کالایی از جمله نفت خام را افشا نمی کند. بنابراین در اکثر موارد تحلیلگران به بازی حدس و گمان، محاسبه و نتیجه گیری از رفتار گذشته این کشور به منظور ارزیابی میزان ذخایر کالاهای استراتژیک چین استفاده می کنند. طبق گزارش شرکت مشاوره […]