صرافی غیر متمرکزSushiSwap فاش می کند که چرا پروتکل ها در لایه دو Optimistic Ethereum پیشرفت نمی کند

صرافی غیر متمرکزSushiSwap فاش می کند که چرا پروتکل ها در لایه دو Optimistic Ethereum پیشرفت نمی کند

صرافی غیر متمرکزSushiSwap فاش می کند که چرا پروتکل ها در لایه دو Optimistic Ethereum پیشرفت نمی کند. ارائه دهنده راه حل های لایه دو OKS سال گذشته چندین پروژه از جمله Uniswap و Synthetix را در لیست سفید قرار داد و به آنها امکان دسترسی ترجیحی به پلتفرم خود را در زمان ساخت داد. […]