“رقابت اقتصادی” ایران را توسعه می دهد؟

“رقابت اقتصادی” ایران را توسعه می دهد؟

“رقابت اقتصادی” ایران را توسعه می دهد؟   محمد مهدی حاتمی می گوید:  مروری تاریخی بر وضعیت کشور‌ها و مناطق توسعه‌یافته در جهان نشان می‌دهد که اقتصاد‌های جهان از زمانی شروع به توسعه کرده‌اند که در یک موقعیت تقابلی و رقابت با یکدیگر بوده‌اند. گاهی این تقابل و رقابت برای رشد، همه همسایه‌ها را به […]