بمباران خاموش اقتصاد ایران

بمباران خاموش اقتصاد ایران

بمباران خاموش اقتصاد ایران   واقعیت آن است که اقتصاد ایران بمباران گسترده شده است و آنهم بمباران بى سر و صدایى که هشدار پناه گرفتن به ما نداده است. این بمباران بى رحمانه ترین نوع بمباران ها است و به ندرت کشورى مى توان یافت که آن را تجربه کرده باشد. اما این بمباران […]