امنیت اطلاعات بورس در چه وضعیتی است؟

امنیت اطلاعات بورس در چه وضعیتی است؟

امنیت اطلاعات بورس در چه وضعیتی است؟ هر اقدامی که برای بهبود وضعیت امنیت اطلاعات بازار سرمایه ضرورت داشته باشد، در سرلوحه برنامه‌های مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه قرار خواهد گرفت. این مرکز در ارزیابی‌های امنیتی خود، موارد عمومی همچون ارتقا در لبه‌های شبکه، استفاده از تجهیزات امنیتی، لایه‌بندی‌های امنیتی، و نیز تکنولوژی‌های […]